Pratik Bilgiler
4857 Sayılı İş Kanununa Göre Uygulanacak Para Cezaları
 
 
                                                                     
 

4857 SAYILI İŞ KANUNUNA GÖRE UYGULANACAK İDARİ PARA CEZALARI (TL)

 
 Sıra No.    Kanun Mad.    Ceza Mad    Fiil    2019 YILI (%23,73)    2020 YILI (%22,58)      
 1    3    98    İşyerini muvazaalı olarak bildirmek    26.027    31.903    İşyerini muvazaalı olarak bildiren asıl işveren ile alt işveren vekillerine ayrı ayrı.  
 2    5    99/1-a    İşçilere eşit davranma ilkesine aykırı davranmak    219    268    Bu durumdaki her işçi için  
 3    7    99/1-b    Madde de öngörülen ilke ve yükümlülüklere aykırı olarak geçici işçi çalıştırmak    366    448    Bu durumdaki her işçi için  
 4    7/2 (f) bendi    99/2    7. maddenin 2 fıkrasının f bendine aykırı davranmak    1.464    1.792    99/1-b ceza maddesinin dört katı  
 5    8    99/1-c    İş sözleşmesinin içeriğini belirtir yazılı belgeyi vermemek    219    268    Bu durumdaki her işçi için  
 6    14    99/1-c    Çağrı üzerine ve uzaktan çalışma hükümlerine aykırı davranmak    219    268    Bu durumdaki her işçi için  
 7    28    99/1-d    İşten ayrılan işçiye Çalışma Belgesi vermemek, belgeye gerçeğe aykırı bilgi yazmak    219    268    Bu durumdaki her işçi için  
 8    29    100    Madde hükmüne aykırı olarak işçi çıkartmak (toplu işçi çıkarma)    857    1.050    Bu durumdaki her işçi için  
 9    30    101    Engelli ve Eski Hükümlü Çalıştırmamak    3.250    3.983    Çalıştırılmayan her engelli ve eski hükümlü ve çalıştırılmayan her ay için  
 10    32    102/a    Ücret ile bu kanundan doğan veya TİS'den yada iş sözleşmesinden doğan ücreti kasten ödememek veya eksik ödemek    236    289    Bu durumda olan her işçi ve her ay için  
 11    32    102/a    Ücret, pirim, ikramiye ve bu nitelikteki her çeşit istihkakını zorunlu tutulduğu halde özel olarak açılan banka hesabına ödememek    236    289    Bu durumda olan her işçi ve her ay için  
 12    37    102/b    Ücret hesap pusulası düzenlememek    857    1.050  
 13    38    102/b    Yasaya aykırı ücret kesme cezası vermek veya kesintinin sebep ve hesabını bildirmemek    857    1.050  
 14    39    102/a    Asgari ücreti ödememek veya eksik ödemek    236    289    Bu durumdaki her işçi ve her ay için  
 15    41    102/c    Fazla çalışmalara ilişkin ücreti ödememek, işçiye hak ettiği serbest zamanı altı ay zarfında kullandırmamak, fazla saatlerde yapılacak çalışmalar için işçinin onayını almamak.    416    509    Bu durumdaki her işçi için  
 16    52    102/b    Yüzde ile ilgili belgeyi temsilciye vermemek    857    1.050  
 17    56    103    Yıllık ücretli izni yasaya aykırı şekilde bölmek,    416    509    Bu durumdaki her işçi için  
 18    57    103    İzin ücretini yasaya aykırı şekilde ödemek veya eksik ödemek    416    509    Bu durumdaki her işçi için  
 19    59    103    Sözleşmesi fesh edilen işçiye yıllık izin ücreti ödememek    416    509    Bu durumdaki her işçi için  
 20    60    103    Yıllık izin yönetmeliğinin esas usullerine aykırı olarak izni kullandırmamak veya eksik kullandırmak    416    509    Bu durumdaki her işçi için  
 21    63    104    Çalışma sürelerine ve buna dair yönetmelik hükümlerine uymamak    2.292    2.809  
 22    64    104    Telafi çalışması usullerine uymamak    416    509    Bu durumdaki her işçi İçin  
 23    68    104    Ara dinlenmesini uygulamamak    2.292    2.809  
 24    69    104    İşçileri geceleri 7.5 saatten fazla çalıştırmak, gece ve gündüz postalarını değiştirmemek    2.292    2.809  
 25    71    104    Çocukları çalıştırma yaşına ve çalıştırma yasağına aykırı davranmak    2.292    2.809  
 26    72    104    Yer ve sualtında çalıştırma yasağına uymamak    2.292    2.809  
 27    73    104    Çocuk ve genç işleri gece çalıştırmak veya ilgili yönetmelik hükümlerine aykırı hareket etmek    2.292    2.809  
 28    74    104    Doğum öncesi - sonrası sürelerde kadın işçiyi çalıştırmak veya ücretsiz izin vermemek    2.292    2.809  
 29    75    104    İşçi Özlük dosyasını düzenlememek    2.292    2.809  
 30    76    104    Çalışma sürelerine ilişkin yönetmeliklere muhalefet etmek    2.292    2.809  
 31    92/2    107/1-a    Çağrıldıkları zaman gelmemek, ifade ve bilgi vermemek, gerekli olan belge ve delilleri getirip göstermemek, İş Müfettişlerinin 92/1.fıkrada yazılı görevlerini yapmak için kendilerine her çeşit kolaylığı göstermemek ve bu yoldaki emir ve isteklerini geciktirmeksizin yerine getirmemek.    20.822    25.523  
 32    96/1    107/1-b    İfade ve bilgilerine başvurulan işçilere işverenlerce telkinlerde bulunma, gerçeği saklamaya yahut değiştirmeye zorlama veyahut ilgili makamlara ifade vermeleri üzerine onlara karşı kötü davranışlarda bulunmak    20.822    25.523  
 33    107/2    İş Müfettişlerinin teftiş ve denetim görevlerinin yapılmasını ve sonuçlandırılmasını engellemek.    20.822    25.523  
 Not:5083 sayılı T.C. Devletinin Para Birimi Hakkında Kanunun 2. maddesine 21/04/2005 tarihli 5335 sayılı Kanunun 22. maddesi ile eklenen fıkra uyarınca 1 TL'nin altında kalan tutarlar dikkate alınmamıştır.      

2011-2018 Yılları Arasında ki Cezalar